Polityka prywatności

Polityka prywatności w spółce pod firmą
ASP GROUP PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice  Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, adres e-mail: biuro@aspgroup.pl , nr tel .: +48 730 012 300

Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

  1.  „Polityka Prywatności” – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności obowiązująca w ASP GROUP PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
  2. „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO” - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, tj. w niniejszym przypadku ASP GROUP PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 - 300, ul. Legionów Polskich 9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice  Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej numer NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł.
  3. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. „Dane osobowe” - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  5. „Przetwarzanie” – operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o Użytkownikach strony internetowej. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszej strony internetowej są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani Danych osobowych jest spółka ASP GROUP PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 - 300, ul. Legionów Polskich 9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice  Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej numer NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł., adres e-mail: biuro@aspgroup.pl , nr tel.: +48 730 012 300 .

2. Pliki Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową w urządzeniu Użytkownika. ADO w ramach strony internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system.

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, między innymi:
a) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej— pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej przez Użytkownika. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
b) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron strony internetowej oraz utrzymywać stan sesji.
c) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wiele osób otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostaje, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników.

Co istotne, za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani Dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach. Zawartość plików cookies jest dodatkowo szyfrowana przez co osoba trzecia, nawet jeżeli uzyska do nich wgląd, zobaczy jedynie losowy ciąg znaków.

Dla Państwa wygody portal internetowy, na którym znajduje się strona internetowa, używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować stronę internetową do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne przeglądarki:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

4. Wymóg podania danych osobowych

Podanie Pana/Pani Danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, jak również w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Odmowa podania Pana/Pani Danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży i/lub korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu. W pozostałym zakresie (tj. na potrzeby ewentualnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i/lub zapisania się do newsletter’a) podanie przez Pana/Panią Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych i/lub zapisania się do newsletter’a.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:
a) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży towarów, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem takiej umowy, albo przez dłuższy okres czasu jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie określonych danych przez dłuższy okres czasu (np. w przypadku umów handlowych i roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – dokumentację przechowuje się przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione) – w takim wypadku Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w takich przepisach,
b) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy na świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy – Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, nie dłużej niż 3 lat od zakończenia korzystania z powyższych usług, na koniec roku kalendarzowego,
c) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. marketingu bezpośredniego – Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, jednakże dane te będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższym przetwarzaniem tych danych, które miało miejsce do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata od wysłania ostatniej informacji handlowej, na koniec roku kalendarzowego,
d) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w związku z zapisaniem się do newsletter’a, tj. dla celów marketingu bezpośredniego oraz Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia możliwości logowania się do swojego konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu bez konieczności podawania hasła - Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie, jednakże dane te będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższym przetwarzaniem tych danych, które miało miejsce do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata, na koniec roku kalendarzowego.

9. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodnie z art. 77 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Uprawnienia podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani Danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia – w  przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy, przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do ADO np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych ADO wskazanych w pkt 1 powyżej.

11. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec takiego przetwarzania, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do ADO np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych ADO wskazanych w pkt 1 powyżej, a w przypadku posiadania przez Pana/Panią konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego również w ramach powyższego konta usługobiorcy po zalogowaniu się.

12. Bezpieczeństwo danych osobowych

Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ADO na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka celem oszacowania ryzyka właściwego dla przetwarzania oraz wdrożył odpowiednie środki - takie jak m.in. szyfrowanie strony internetowej ADO oraz wszelkich połączeń, które minimalizują to ryzyko. Nasza strona internetowa została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową Użytkownika a serwerem.

13. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony Danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia uruchomienia strony internetowej.